Lettergrootte veranderen

Visie op Geriatrische revalidatie- en herstelzorg

De visie op Geriatrische revalidatie- en herstelzorg, kortweg GRZ, is een verbijzondering van de algemene visie van ZGA e.o.. GRZ in het algemeen en visie is als volgt:


GRZ is multidisciplinaire zorg die is gericht op verwacht herstel van functioneren en participatie bij kwetsbare ouderen na een acute aandoening of functionele achteruitgang (Verenso, 2012).


Het multidisciplinaire revalidatie- en herstelproces sluit veelal aan op het verblijf in het ziekenhuis en/of vanuit de thuissituatie. De uitvoering van het revalidatie- en herstelproces kent goede zorg- en behandelprogramma’s en is altijd gericht op terugkeer naar de thuissituatie. Dat houdt in dat opname op een GRZ-afdeling tijdelijk van aard is. Het is mogelijk dat een deel van het revalidatie- en herstelproces ambulant (in dagactiviteiten en/of poliklinisch) uitgevoerd wordt. De meest voorkomende aandoeningen voor GRZ zijn de ziektebeelden: CVA, gewrichts- en/of vervangende ingreep van heup of knie (orthopedie), breuk van bot of gewricht (trauma), amputaties en overige aandoeningen.


De cliënt en zijn of haar unieke zorgvraag staat centraal bij zorg- en dienstverlening GRZ. Door nauw overleg tussen cliënt, zorg- en dienstverlener(s) komt op basis van de zorgvraag een individueel revalidatieplan tot stand. Het revalidatieplan wordt gedurende het zorgproces voortdurend geëvalueerd en afgestemd tussen cliënt, zorg- en dienstverlener(s), waarna indien noodzakelijk bijstelling plaatsvindt.


Revalideren houdt in dat alle betrokkenen actief samen werken aan het herstel. Dat brengt met zich mee dat het van groot belang is dat de revalidant en diens naasten, actief deelnemen aan het revalidatie- en herstelproces. Dat doen zij samen met de zorgmedewerkers en de betrokken (para)medici. Het revalidatie- en herstelproces vindt plaats in een therapeutisch klimaat: zowel zorg en behandeling, evenals de dagelijkse handelingen staan in het teken van terugkeer naar huis van de revalidant. Voorbeelden van deze dagelijkse handelingen zijn: het zelfstandig wassen, aankleden, smeren van het brood en dergelijke. Het rusten en ontspannen, om een balans te creëren in het actieve revalidatie- en herstelproces, kan eveneens onderdeel uitmaken van dit proces.


ZGA e.o. biedt revalidatie- en herstelzorg in een servicegerichte, prettige en veilige omgeving. De principes van het zogenaamde "healing environment" zijn leidend voor de inrichting en ambiance van de GRZ-afdelingen. We spreken van een "healing environment" als de omgeving bijdraagt aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van gebruikers. Dit zijn de revalidanten en bezoekers, maar ook de mensen die in het gebouw werken.


De twee kernpunten en kernvragen voor het revalidatie- en herstelzorg zijn:

Kernpunt voor de cliënt:

Kernvraag voor de leden van het multidisciplinaire team, vrijwilligers en naasten van de cliënt: 

1. Terugkeren naar de thuissituatie is het doel van de revalidatie- en herstelzorg; samen met u en met uw naasten streven we daarnaar.

1. Wat heb ik gedaan om
terugkeer naar huis mogelijk te maken en heb ik daar de cliënt en zijn naasten bij betrokken?

2. Revalidatie is actief werken
aan herstel. Alles wat u doet is hier onderdeel van.

2. Welke mogelijkheden heb
ik benut om de cliënt actief aan diens revalidatie en herstel te laten werken?