Lettergrootte veranderen

Gespecialiseerde verpleegkundigen

Om de deskundigheid en kwaliteit van specialistische zorg- en behandeling van cliënten te garanderen, wordt er binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken onder andere gewerkt met een aantal gespecialiseerde verpleegkundigen:

  • Parkinsonverpleegkundige
  • Verpleegkundig wond- en decubitusconsulent
  • Stomaverpleegkundige
  • Geriatrieverpleegkundige
  • Neurologieverpleegkundige
  • Gespecialiseerd Verpleegkundigen Palliatieve Zorg (VPZ)
  • COPD verpleegkundigen
  • Diabetesverpleegkundige

Hieronder vind je meer informatie over de deskundigheid van de gespecialiseerde verpleegkundigen.

Parkinsonverpleegkundige

De Parkinson-verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor cliënten met de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme.

Wie aan de ziekte van Parkinson of parkinsonisme lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor uitgebreide informatie over de ziekte van Parkinson en parkinsonisme verwijzen wij naar de website van de Parkinson vereniging https://www.parkinson-vereniging.nl  

De Parkinson-verpleegkundige geeft antwoord op praktische vragen en problemen die verband houden met de ziekte en overlegt met andere hulpverleners zoals de verpleging, de betrokken arts(en), de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de logopedist en de diëtiste. Alle zorgverleners van Zorggroep Apeldoorn en omstreken die zich gespecialiseerd hebben in parkinsonzorg, zijn verbonden met ParkinsonNet (http://www.parkinsonnet.nl) en volgens landelijke richtlijnen geschoold in het behandelen van cliënten met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme.

De Parkinson-verpleegkundigen van Zorggroep Apeldoorn en omstreken zijn bereikbaar via: parkinsonzorg@zgapeldoorn.nl

Verpleegkundig wond- en decubitusconsulent

Goede wond- en decubituszorg, alsmede preventie hiervan, vraagt nauwe samenwerking van alle betrokkenen. Wond- en decubituszorg is een basiszorg die door medici en zorgmedewerkers gegeven wordt, waarbij zij ondersteund kunnen worden door ergotherapeuten, fysiotherapeuten en diëtisten. Voor uitgebreide informatie over wond- en decubituszorg verwijzen wij u naar https://www.decubitus-nederland.nl

Onze verpleegkundig wond- en decubitusconsulenten zijn verbonden met WCS Woundcare Consultant Society – kenniscentrum wondzorg (www.wcs.nl), en zijn volgens landelijke richtlijnen geschoold in het behandelen van cliënten met (decubitus)wonden.

Stomaverpleegkundige

Stomazorg is een breed begrip. Het gaat niet alleen om de zorg die voorafgaand, tijdens en direct na de operatie wordt gegeven in een ziekenhuis, maar ook om de dagelijkse zorg voor de stoma.

Voor een goede kwaliteit van leven is het van belang dat het juiste materiaal gebruikt wordt. Ook hygiëne is belangrijk. Het tijdig herkennen van problemen met en rond de stoma voorkomt nare complicaties. Voor uitgebreide informatie over stomazorg verwijzen wij naar de website van de stomavereniging http://www.stomavereniging.nl/

De stomaverpleegkundige binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken is verbonden met de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en is volgens landelijke richtlijnen geschoold in het behandelen van cliënten met een stoma.

 

Geriatrieverpleegkundige

De zorg voor ouderen wordt steeds complexer. Dit vraagt om brede kennis. Collega’s  die vragen hebben over bepaalde situaties kunnen de geriatrieverpleegkundige consulteren. Dit kunnen begeleidingsvragen zijn ten aanzien van gedrag, maar ook het geven van klinische lessen.
De geriatrieverpleegkundige heeft een theoretische verdieping  en is zich bewust  van de vraag een goede inschatting te maken.

De geriatrieverpleegkundige is onderdeel van de groep gespecialiseerde verpleegkundigen met elk een verschillend aandachtsgebied. Door  samen te werken in deze groep kan men elkaar bij een consult versterken. De geriatrieverpleegkundige is bereikbaar via
geriatrie.verpleegkundige@zgapeldoorn.nl

 

Neurologieverpleegkundige

Deze verpleegkundige is  gespecialiseerd in het geven van passende begeleiding en voorlichting aan cliënten met onder andere neurologische problematiek. Ze geeft scholingen aan medewerkers  in het werken met cliënten met neurologische ziektebeelden. Zij geeft ondersteuning in het primaire proces. Hierdoor komt men  samen tot nieuwe ideeën en inzichten en kan men  elkaar versterken en aanvullen. De neurologieverpleegkundige van de landelijke CVA werkgroep van V&VN ( https://neuro.venvn.nl/werkgroepen/CVA).Tevens werkt ze samen met de CVA verpleegkundigen in de CVA keten Apeldoorn.
Voor uitgebreide informatie over neurologische ziektebeelden verwijzen wij naar de website van de hersenstichting https://www.hersenstichting.nl
De neurologieverpleegkundige is bereikbaar via neurologie.verpleegkundige@zgapeldoorn.nl


De gehele  groep gespecialiseerde verpleegkundigen zoals genoemd op deze pagina is ook bereikbaar via GespecialiseerdVerpleegkundigen@zgapeldoorn.nl


Gespecialiseerd Verpleegkundigen Palliatieve Zorg (VPZ)

De Verpleegkundige Palliatieve Zorg (VPZ) is gespecialiseerd in palliatieve en terminale zorg.
De VPZ biedt ondersteunende zorg in de vorm van een luisterend oor en in het afwegen waar de VPZ zorg kan aanvullen en wat de betrokken zorgverleners hierin kunnen betekenen. De VPZ screent de zorgvraag en analyseert het probleem. De VPZ kan betrokken zorgverleners, cliënten en hun naasten ondersteunen in het signaleren van symptomen en lasten en hiervoor meetinstrumenten aanbieden. De adviezen worden gegeven volgens de richtlijnen van de palliatieve zorg (www.pallialine.nl en/of de app PalliArts).
De zorgvraag hangt af van de individuele behoefte van de zorgvrager, de complexiteit van de zorg en de mogelijkheden die de zorgaanbieders hebben. Met als doel kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen, in de laatste periode van het leven.
Om kennis en deskundigheid van zorgverleners te versterken biedt de VPZ scholingen aan.
Zorggroep Apeldoorn e.o. is verbonden met het Palliatief Netwerk Oost-Veluwe. De VPZ maakt deel uit van het transmuraal zorgpad palliatieve zorg (www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/Hulpverleners/Transmuraal-zorgpad)

De Verpleegkundigen Palliatieve Zorg van Zorggroep Apeldoorn e.o. zijn bereikbaar via: palliatievezorgoostveluwe@zgapeldoorn.nl
 

COPD verpleegkundigen

Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met COPD nog steeds toe. De ziekte COPD beïnvloedt de kwaliteit van leven zowel lichamelijk, psychisch als sociaal.
Voor de COPD cliënten is het van belang om hun kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden.

De COPD verpleegkundigen binnen ZGA e.o. analyseren de longproblematiek rondom de cliënt. Ze geven passende begeleiding en voorlichting aan de cliënt en diens naasten o.a. ten aanzien van inhalatiemedicatie, gebruik van zuurstof, adviezen rondom leefregels bij COPD en bij stoppen met roken. De COPD verpleegkundigen hebben een adviserende rol naar de verpleging en artsen en werken volgens de landelijke richtlijnen van LAN (Long Alliantie Nederland).
Ze verwijzen de zorgverleners naar de site www.inhalatorgebruik.nl.

De COPD verpleegkundigen zijn bereikbaar via copd.verpleegkundige@zgapeldoorn.nl


Diabetesverpleegkundige 

Diabeteszorg aan kwetsbare ouderen is meer gericht op behoud van kwaliteit van leven. De focus in preventieve zorg is het zo lang mogelijk voorkomen en behandelen van andere gezondheidsrisico’s als gevolg van deze chronische aandoening. De diabetesverpleegkundige doet een screening bij cliënten met deze aandoening, voert reguliere controles uit en geeft persoonsgerichte adviezen, voorlichting en ondersteuning in zorg –en behandelproces. Ook is er een multidisciplinaire samenwerking met voornamelijk de arts, wondverpleegkundige, diëtist, pedicure en ook wel fysiotherapeut.

Deze link  https://www.zorgstandaarddiabetes.nl/extrapage/richtlijnen-diabeteszorg-en-preventie/  heeft verwijzingen naar andere websites die specifiek informatie geven over diabeteszorg aan kwetsbare ouderen. 

De diabetesverpleegkundige is bereikbaar via diabeteszorg@zgapeldoorn.nl.