Lettergrootte veranderen

Visie op zorg aan mensen met dementie (psychogeriatrische zorg)

Mensen met dementie zijn in de eerste plaats mensen met dezelfde ervaringsgebieden en basisbehoeften als ieder ander. Als gevolg van gedrags- (cognitieve) en geheugendefecten en de psychologische gevolgen hiervan verdwijnen echter de continuïteit uit en de grip op hun leven. Dit heeft grote gevolgen voor de persoon met dementie zelf, maar ook voor diens naasten en voor alle andere betrokkenen.

Een betekenisvolle omgeving en een juiste benadering door medewerkers zijn nodig om de persoon in staat te stellen maximaal zelfstandig te functioneren en zich fysiek, in relatie tot anderen en henzelf staande te houden.

Algemeen aanvullend op de visie van ZGA e.o. onderkennen we daarom de volgende aspecten voor de doelgroep van mensen met dementie:

Het respect voor u als individu, uw levensloop en relaties zijn een uitgangspunt voor ons handelen. Wij ondersteunen en begeleiden u in al uw gevoelens ten gevolge van het dementeringsproces. Denk aan gevoelens van angst, boosheid en verdriet, maar ook vreugde en blijdschap. Wij ondersteunen of begeleiden u in uw zelfzorg of bij zelfzorgtekorten nemen wij over. Wij geven behandeling waar nodig.
Samen met u en uw naastbetrokkenen zorgen wij voor een evenwichtige leefomgeving waar geborgenheid en veiligheid centraal staan.

Vanuit deze visie wordt zorg aan mensen met dementie binnen ZGA e.o. als volgt vormgegeven:

Balans tussen zorg, wonen en welzijn
Voor de cliënt is een evenwichtige leefomgeving essentieel. Er dient een evenwicht te bestaan tussen zorg, wonen en welzijn. Ten gevolge van het ziekteproces kan een cliënt met dementie situaties niet altijd overzien en worden risico's niet juist ingeschat. Onze zorg- en dienstverlening is erop gericht een 'leefklimaat' te bieden waar ongewenste en gevaarlijke situaties zoveel mogelijk voorkomen worden. Hierbij staat het geven van nabijheid, geborgenheid en maximale veiligheid centraal.

Het zorgleefplan als middel voor goede zorg
Elke cliënt heeft een zorgleefplan (ZLP) waarin samenhand staat beschreven welke doelen en acties op het gebied van behandeling, begeleiding. Dit individuele plan komt tot stand door nauw overleg met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger, zorg- en dienstverlener(s) is leidend voor de dagelijkse zorg en ondersteuning. Het kernteam, bestaande uit een arts, psycholoog en de afdelingscoördinator is verantwoordelijk voor het zorgleefplan en zij dragen zorg voor voortdurende evaluatie en, indien noodzakelijk, bijstelling van de afspraken.

Passende begeleiding
Naast de behandeling en zorg ontvangt iedere cliënt passende ondersteuning voor een betekenisvolle dag invulling. Dit leggen we vast in een begeleidingsplan waar het ZLP naar verwijst. Elke zorgmedewerker en behandelaar op de afdeling is op de hoogte van het ZLP en het begeleidingsplan en beschikt over de kennis, kunde en vaardigheden om juiste zorg, behandeling en begeleiding te bieden.

Zorggemeenschap
Samen met familie en vrienden van de cliënt, vrijwilligers en natuurlijk onze professionals stemmen we de zorg af op de wensen van de cliënt; dat noemen we de zorggemeenschap. Het sleutelwoord hierbij is 'de dialoog'; met alle partijen het gesprek aangaan over mogelijkheden en beperkingen in het aanbod en vooral over alternatieve mogelijkheden om meer te kunnen doen. Dit leidt tot meer begrip en tot hechtere banden tussen cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers.