Lettergrootte veranderen

Structurele financiering voor kennisontwikkeling ouderenzorg gepubliceerd: 26-06-2018

Het UNO-VUmc (Universitair Netwerk Ouderenzorg van het VU medisch centrum, sinds afgelopen donderdag bekend onder de nieuwe naam Amsterdam UMC) krijgt structurele financiering.

Dat heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt. Dankzij deze financiële impuls kan het UNO-VUmc, waar Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA e.o.) onderdeel van is, nog sterker inzetten op kennisontwikkeling en kwaliteitsprojecten om de ouderenzorg verder te verbeteren.

 

Het UNO-VUmc is een samenwerkingsverband van ouderenzorgorganisaties en de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde van VUmc (Amsterdam UMC). Onderzoekers, zorgverleners, ouderen en hun mantelzorgers, beleidsmakers en docenten van het WO, HBO en MBO werken samen aan concrete thema’s, zoals het verbeteren van pijnbeoordeling bij mensen met dementie, bewustwording inzake passend gebruik van antibiotica, het voorkomen van onvrijwillige zorg en het door ontwikkelen en optimaliseren van geriatrische revalidatiezorg. Zo heeft een onderzoek in ons netwerk geresulteerd in het verminderen van psychofarmacagebruik en een betere omgang met probleemgedrag bij bewoners met dementie in de intramurale zorg. Nieuwe kennis is en komt beschikbaar voor alle verpleeghuizen in Nederland.

Samenwerkende netwerken
Ook de vijf andere netwerken, samen met het UNO-VUmc verenigd in de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO), kunnen rekenen op de structurele bijdragen. De bedragen lopen op en bedragen vanaf 2020 €700.000 per netwerk, per jaar. Met behulp van de subsidie kunnen bijvoorbeeld meer onderzoek medewerkers aan de universiteit worden aangesteld en kunnen meer duobanen binnen de netwerken kunnen worden gecreëerd. In die duobanen werken onderzoekers van kennisinstellingen deels in een zorgorganisatie en zijn zorgverleners zoals verpleegkundigen, paramedici, psychologen en artsen deels werkzaam bij een universiteit, HBO- of MBO-organisatie.

In het verlengde daarvan kan meer onderzoek worden gedaan naar thema’s die onze zorgverleners en ouderen zelf belangrijk vinden en wordt ook meteen gestart met het toepassen van nieuwe kennis in de praktijk.

De financiering van VWS is onderdeel van het plan ‘Thuis in het verpleeghuis’, dat minister Hugo de Jonge in april lanceerde. Kennisontwikkeling is hierin een belangrijke pijler. De samenwerkende netwerken hebben de afgelopen jaren bewezen dat ze substantieel bijdragen aan de wetenschappelijke kennisontwikkeling in de langdurige ouderenzorg.

Concrete verbeteringen
Het UNO-VUmc zet de komende jaren sterk in op drie kernthema’s: Goede zorg voor mensen met een hersenaandoening, goede zorg voor revalidanten en goede organisatie van zorg, waarbij in het bijzonder wordt gewerkt aan infectiepreventie, antibioticaresistentie en de inzet van verpleeghuisexpertise in de eerste lijn.

Nieuwe kennis, verbetering van de ouderenzorg
Het ministerie van VWS verwacht dat de structurele financiering nieuwe kennis en belangrijke praktijkverbetering oplevert, bijvoorbeeld op het gebied van verdere verbetering van de zorg voor kwetsbare ouderen thuis en in het verpleeghuis. Met de structurele financiering wordt de bestaande kennisinfrastructuur versterkt. Wij kunnen zo een forse impuls geven aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, in nauwe samenwerking en afgestemd met de zorgpraktijk en het onderwijs. Dit is belangrijk omdat door deze kennisontwikkeling de kwaliteit van zorg voor en kwaliteit van leven van ouderen in een kwetsbare positie kan worden verbeterd. Door het lidmaatschap van het UNO-VUmc draagt ZGA e.o. bij aan deze kennisontwikkeling en daarmee aan een duurzame verbetering van de (de kwaliteit van de) ouderenzorg.

> Kijk hier voor het nieuwsarchief