Lettergrootte veranderen

Laatste update 1 juli 2020

Wij zijn heel blij u te berichten dat Zorggroep Apeldoorn e.o. -op basis van de persconferentie van 24 juni jongstleden- met ingang van 1 juli 2020 de bezoekregeling aanpast. Bezoek op alle locaties en afdelingen is vanaf 1 juli als vanouds weer toegestaan!

Zorggroep Apeldoorn e.o. zal de komende periode beeldbellen en andere vergelijkbare contactmogelijkheden blijven faciliteren om de bezoeken te doseren.

Bezoekregels
We zijn uiteraard ontzettend blij met deze vervolgstap. Echter dienen we alert en zorgvuldig te blijven. Dat betekent dat we verwachten dat u zich aan de volgende basisregels houdt:
• Check uw gezondheid voordat u de locatie betreedt (gebruik hiervoor onze triagelijst);
• Mocht u positief getest zijn of in contact zijn geweest met een positief geteste persoon meld het dan onmiddellijk aan de afdeling;
• Houd u aan de RIVM hygiënerichtlijnen en 1,5 meter afstand tijdens het bezoek;
• Kom bij voorkeur met 1 of 2 bezoekers per keer langs, omdat de 1,5 meter op de kamer anders niet haalbaar is;
• Bezoek vindt zoveel mogelijk plaats op de eigen kamer of buiten op een rustige plek;
• Wanneer de 1,5 meter bij bezoek niet gewaarborgd kan worden, dan is een mondkapje verplicht;
• U vult uw naam in op de intekenlijst bij de ingang en verklaart daarmee ook dat u gezond bent en geen corona-achtige klachten heeft;
• U volgt de aanwijzingen van het personeel op;
• Zodra er een nieuwe of vermoede besmetting op een specifieke afdeling wordt geconstateerd zal het bezoek aan de betreffende persoon op die afdeling uitgesteld worden. In overleg met de afdeling en behandelend artsen kan er in die situatie gekeken worden naar de inzet van de ‘Kom op Visite Kar’ en persoonlijke beschermingsmiddelen om bezoek op een veilige en gecontroleerde wijze toch mogelijk te maken.


We rekenen op uw medewerking en wensen u veel mooie bezoekmomenten toe!


Met vriendelijke groeten,
Het managementteam

Update: 18 juni 2020

 1. Wanneer kan er weer bezoek plaatsvinden bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken?
  Sinds 15 juni heeft Zorggroep Apeldoorn en omstreken de bezoekregeling versoepeld op basis van richtlijnen van het RIVM en kabinet

  We kennen hierbij een aantal standaard afspraken:
  o Iedere bewoner/cliënt mag twee vaste bezoekers ontvangen.
  o Bezoek is alleen mogelijk op afspraak. De twee bezoekers mogen gezamenlijk en afzonderlijk komen.
  o De bezoeker is vrij van klachten die kunnen duiden op het covid-19 virus. Het bezoek wordt geannuleerd indien de bezoeker (of huisgenoot) corona-achtige klachten heeft.
  o De bezoeker vult voorafgaand aan het bezoek een checklist en de bezoekerslijst in. Na het bezoek tekent de bezoeker deze af. Zo registreren we goed wie wanneer op bezoek is. Contactonderzoek nadien is hiermee goed te doen.
  o De bezoeker betracht goede handhygiëne (handen wassen of met alcohol desinfecteren).
  o Indien de 1,5 meter niet gevolgd kan worden, doet de bezoeker een mondkapje op en draagt dit de gehele bezoektijd.

  Vanaf 15 juli zal de bezoekregeling verder versoepeld worden.

 2. Kunnen bezoekregels per afdeling verschillen?
  De bezoekmogelijkheden, de bezoekduur en de frequentie van het bezoek is maatwerk en kan per afdeling verschillen. Het is door de afdelingen zelf ontwikkeld in een bezoekplan, waarbij de zorgteams hebben gekeken naar de doelgroep en de specifieke behoeften van de doelgroep. Ook is rekening gehouden met de (on) mogelijkheden van de locatie. Onze zorgteams hebben alle eerste contactpersonen een persoonlijk bericht gestuurd over de versoepelde bezoekregeling van hun naaste.
 3. Hoe regel ik een bezoekafspraak?
  Bezoek kan alleen op afspraak. Voor het inplannen van een bezoekafspraak belt u onze speciale bezoek-reserveerlijn. Telefoonnummer: 055-549 51 47.
 4. Waarom is in maart het besluit genomen om bezoek in verpleeghuizen te verbieden?
  Het besluit is genomen om de kans zo klein mogelijk te maken dat kwetsbare mensen in het verpleeghuis het virus krijgen.
  • Het besluit is in lijn met het advies van (RIVM-)deskundigen over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.
  • Op alle plekken in Nederland waren verpleeghuizen per 20 maart gesloten. Dit om de kwetsbare mensen die hier wonen en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.
 5. Wie neemt het besluit over het al dan niet toe laten van bezoek in verpleeghuizen?
  • Beslissingen over het toelaten van bezoek in verpleeghuizen worden genomen door het kabinet.
  • Zij nemen beslissingen op basis van adviezen van experts (OMT) en het RIVM in overleg met de vertegenwoordigers van de zorgorganisaties (ZorgthuisNL en ActiZ), de beroepsverenigingen (Verenso, V&VN en Nederlands Instituut van Psychologen) en de vertegenwoordigers van de cliënten in verpleeghuizen (LOC Waardevolle zorg en Alzheimer Nederland).
  • Alle partijen begrijpen dat de genomen maatregelen grote gevolgen hebben. Zo kunnen partners, kinderen of andere naasten niet meer zomaar op bezoek bij hun geliefde in het verpleeghuis. Juist in een periode waarin mensen elkaar hard nodig hebben.
 6. Wanneer komen verpleeghuizen in aanmerking voor een versoepelde bezoekregeling?
  • Verpleeghuizen komen in aanmerking om op afdelingen bezoek toe te laten als deze vrij van besmettingen zijn. Voor deelname is het ook van belang dat de cliëntenraad, ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad/professionele adviesraad, het management en de specialist ouderengeneeskunde van de locatie hebben ingestemd.
  • Er worden onder andere voorwaarden gesteld ten aanzien van hygiëne, beschermingsmiddelen en personeelsbezetting.
  • Ook is het belangrijk dat bij bezoek zo veel mogelijk de anderhalve meter afstand wordt gehouden.
  • Ook geldt dat de bezoeker geen klachten mag hebben die kunnen wijzen op een Covid-besmetting.
  • Elk afdeling binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken maakt zelf een plan voor het toelaten van bezoek. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de specialist ouderengeneeskunde.
  • ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een handreiking gepubliceerd die verpleeghuizen helpt om tot dit plan te komen. De handreiking bevat ook de randvoorwaarden waaraan verpleeghuizen moeten voldoen. De actuele versie van de handreiking was 20 mei gereed, deze vindt u hier.
  • Elk afdeling van Zorgroep Apeldoorn en omstreken meldt bij de GGD wanneer een verpleeghuislocatie weer bezoek toelaat.
 7. Mogen cliënten weer buiten de locatie voor een wandeling?
  • Vanaf 25 mei is het mogelijk voor bewoners om een wandeling te maken.
  • Hierbij gelden de richtlijnen van het RIVM en wordt geadviseerd om zo veel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.
  • Daarnaast is het advies om drukke plekken te vermijden.
  • Het maken van de wandeling valt onder de bezoekregeling, en vindt op afspraak plaats. wordt besloten door zorgmedewerkers van Zorggroep Apeldoorn en omstreken in samenspraak met cliëntenraad, ondernemingsraad, VAR/PAR en regiebehandelaar. U kunt bij uw contact persoon van de afdeling waarop uw partner of familielid verblijft navragen welke overweging daarover gemaakt is.
 8. Wat zijn de consequenties van de bezoekregeling voor de dagbesteding?
  • Zorgorganisaties proberen daar waar kan, de dagbesteding door te laten gaan. Bij Zorggroep Apeldoon en omstreken zijn de deuren van de dagbesteding sinds 20 mei weer gedeeltelijk opengegaan. Hierbij hebben wij de richtlijn dagbesteding en dagopvang van het RIVM nageleefd.
  o Er is altijd een risico als u de dagactiviteiten gaat bezoeken, zoals dat ook geldt voor andere plekken waar mensen samenkomen. Heeft u of één van uw huisgenoten verkoudheidsklachten of koorts, blijft u dan thuis. Laat ons tijdig weten wanneer u niet kunt komen.
  o Het kabinet heeft besloten dat er vanaf 1 juni voor iedereen weer een vorm van dagbesteding is.
  o Wel moet er 1,5 meter afstand worden gehouden en rekening worden gehouden met de algemene hygiëne adviezen van het RIVM.
  o Door de maatregelen kan het zijn dat niet iedereen tegelijk kan deelnemen aan de dagbesteding.
  o Als mensen niet fysiek kunnen deelnemen wordt een alternatieve vorm van dagbesteding aangeboden.
  • Een alternatieve vorm van dagbesteding kan vorm krijgen door contact via de telefoon of via een beeldscherm. Dit is voor mensen heel belangrijk. Als dat kan helpt het ook als familie en vrienden, middels telefoon, beeldbellen of – ouderwets – via de post zoveel mogelijk aandacht besteden aan ouderen die vanwege het wegvallen van de dagbesteding thuiszitten.
 9. Mogen contactberoepen werkzaam in het verpleeghuis weer aan het werk?
  • In overleg met cliëntenraad, ondernemingsraad, VAR/PAR en regiebehandelaar zal Zorggroep Apeldoorn beslissen welke contactberoepen in de komende periode weer toegelaten worden. De professionals maken deze inschatting samen met de cliënten en naasten en houden daarbij rekening met de uitstelbaarheid van zorg en behandeling. Als zorg niet uitgesteld kan worden, kunnen ook contactberoepen voorzichtig en in afstemming opgestart worden.
  • Voor het gebruik van PBM geldt de RIVM-richtlijn ‘inzet PBM buiten het ziekenhuis’.
  • Belangrijk is dat de medewerker zijn/haar eigen gezondheid in de gaten blijft houden en bij klachten niet komt.
 10. Zijn er contactbehandelingen binnen Zorggroep Apeldoorn?
  Ja er zijn contactbehandelingen, maar uiteraard wel met extra zorg voor het welzijn van onze cliënten.
  • Wij zullen tijdens contactmomenten gebruik maken van goede handhygiëne en een mondkapje dragen. Indien klachten een verdenking op corona geven, zullen wij onze beschermende maatregelen uitbreiden met handschoenen, een schort en een bril.
  • Wij vragen van u dat als u klachten heeft, of Covid-19 heeft gehad, om dit met ons te bespreken. Bel ons gerust voor overleg als u onverwachts corona gerelateerde klachten heeft of twijfels heeft over u gezondheid.
  • Hiernaast kunt u zich houden aan de door het RIVM gestelde regels, zoals regelmatig handen wassen met zeep, 1,5 meter afstand houden, hoesten in een papieren zakdoek of in de plooi van uw elleboog en zorgdragen voor goede hygiëne in huis.
  • Heeft u vragen, neem dan contact op met uw eigen therapeut of met de Planners Paramedische Dienst op 06-22311181 of via de mail: plannersPMD@zgapeldoorn.nl
 11. Kunnen nieuwe cliënten nog steeds terecht bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken of in tijdelijke opname?
  • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van Zorggroep Apeldoorn en omstreken. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten terecht. 
  • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen. 
  • Er wordt gekeken of de er corona-achtige klachten zijn ,of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn. 
 12. Mag familie een bewoner meenemen naar huis?
  • Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een cliënt mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.
  • Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen? Dat kan, maar alleen als het veilig en verantwoord is. Zijn er bijvoorbeeld waarborgen voor 24-uurs toezicht en kunnen medische, verpleegtechnische en verzorgende handelingen door de familie of door professionals thuis worden verricht?
  • Indien de cliënt is opgenomen, met een art. 21 Wzd-indicatie, een RM of een IBS, geldt een extra toets: deze cliënten zijn opgenomen om ernstig nadeel voor henzelf of hun omgeving te voorkomen. Daarom zal het verpleeghuis moeten toetsen of de familie - al dan niet samen met door hen ingeschakelde professionals - in staat kunnen worden geacht om het ernstig nadeel te voorkomen.
  • Ook in geval de cliënt (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus geldt een extra toets. De familie moet zich goed moeten realiseren (en dat moet dus ook worden verteld) dat er thuis extra zorg nodig kan zijn, de cliënt en alle huisgenoten thuisquarantaine in acht moeten nemen tot 14 dagen nadat de patiënt 24 uur klachtenvrij is, en de huisgenoten van de cliënt extra risico op besmetting lopen. Als het vermoeden bestaat dat in de thuissituatie onvoldoende adequaat wordt omgegaan met het besmettingsrisico, is het óók een optie om een beslissing van de voorzitter van de veiligheidsregio tot gedwongen quarantaine op grond van de Wet publieke gezondheid te vragen.
  • De cliënt (of zijn vertegenwoordiger) is samen met zijn familie zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.
 13. Als de cliënt toch mee naar huis gaat, is deze hiermee het recht op de kamer kwijt?
  • Zorginstellingen dienen normaal gesproken een cliënt uit te schrijven als deze langer dan 14 dagen aaneengesloten niet in de zorginstelling verblijft.
  • Nu familieleden cliënten naar huis halen vanwege de bezoekregeling of bescherming tegen het coronavirus, blijven cliënten langer dan 14 dagen aaneengesloten weg uit de zorginstelling. Dit zou onder normale omstandigheden betekenen dat de cliënt wordt uitgeschreven en de kamer zou verliezen. Echter er is nu sprake van een uitzonderlijke situatie, waarbij de zorginstelling wordt gecompenseerd voor leegstand (door middel van de beleidsregel COVID-19 van de NZa.) Daardoor behouden de cliënten de kamer in de zorginstelling, omdat de  zorgkantoren de lijn hanteren dat ook na 14 dagen de terugkeergarantie geldt.
  • Zorggroep Apeldoorn en omstreken en de familie/cliënt zullen wel (schriftelijke) afspraken dienen te maken over de verantwoordelijkheid van zorg en de terugkeer naar de zorginstelling.
 14. Kan ik post, bloemen of andere spullen meenemen voor mijn naaste als ik hem/haar bezoek in het verpleeghuis?
  • Ja, het meebrengen van post of cadeaus/presentjes is toegestaan.
  • Het meebrengen van huisdieren of consumpties niet (consumpties in de vorm van een presentje als een doosje chocolade is wel toegestaan).
 15. Hoe is het met de was geregeld binnen Zorggroep Apeldoorn en omstreken?
  • Doordat bezoek op locaties niet meer is toegestaan, zal alle cliëntenkleding door onze wasserij worden gereinigd. Er zijn 2 opties om dit te realiseren. Onderstaand de handelingen welke hiervoor verricht moeten worden. Deze richtlijn geldt voor alle locaties waarbij het niet uitmaakt of wasserij Clean Lease of wasserij LIPS+ verantwoordelijk is voor de wasverzorging.
  o Optie 1
  Alle cliënt kleding is al gemerkt, dit zal merendeel het geval zijn op de “woon” afdelingen. Al deze kleding volgens de reguliere afspraken aanbieden naar de wasserij.
  Voor deze groep hoeft geen verder actie te worden ondernomen. De kleding wordt schoon geretourneerd volgens de op de locatie gebruikelijke afspraken.
  • Optie 2
  Kleding is nog niet gemerkt, dit zal het geval zijn op de GRZ afdelingen. Incidenteel heeft cliënt gekozen om kleding niet te merken op een “woonafdeling”, door de huidige ontwikkelingen kunnen wij aan deze wens niet meer voldoen !
  Voor deze groep gaan wij was op een aangepaste wijze inzamelen.
  Na ontvangst gegevens gaat de Linnendienst 4 wasbare waszakken (oranje)  merken voor de cliënt.  In deze gemerkte waszak wordt alle vuile was van de betreffende cliënt verzameld.  De vuile was zal met een frequentie van tenminste 1x per 3 dagen aan de wasserij worden aangeboden. De kleding wordt na de reiniging samen met de waszak  geretourneerd. Deze waszak kan opnieuw gebruikt worden. Er worden meerdere waszakken uitgegeven. De kosten welke voor het merken en reinigen van de kleding gemaakt  zullen worden, zijn gedurende de Corona crisis voor rekening van Zorggroep Apeldoorn e.o. Wij realiseren ons dat dit een ingrijpende maatregel is, en vragen uw begrip voor dit besluit in deze omstandigheden.
 16. Wat doen we met naasten die toch naar binnen willen terwijl ze geen bezoekafspraak hebben of die niet voldoen aan de voorwaarden voor een bezoeker?
  • Goede en duidelijke communicatie over de genomen maatregelen is van groot belang.
  • Als familie en naasten zich niet aan het bezoekverbod houden dan zullen de medewerkers van Zorggroep Apeldoorn en omstreken handhaven. Ons uitgangspunt blijft om hierover met de mensen in gesprek te blijven.
 17. Wat betekent de bezoekregeling voor zelfstandige woningen verbonden met Zorggroep Apeldoorn en omstreken?
  • Als de zelfstandige woningen, bijvoorbeeld aanleunwoningen of serviceflatwoningen, een eigen entree hebben, dan gelden de regels voor het verpleeghuis daar niet voor. Zorg wel dat eventuele tussendeuren of binnendoor gangen gesloten zijn en dat sociaal contact tussen verschillende bewonersgroepen en medewerkers vermeden wordt. Deze zelfstandige wonende ouderen kunnen weer bezocht worden. Hierbij is het wel van de belang de richtlijnen over de 1,5 meter afstand en hygiëne maatregelen toe te passen.
  • Als de zelfstandige wonende ouderen gebruik maken van dezelfde ingang als het verpleeghuis, of als de woningen alleen te betreden zijn via een gemeenschappelijke ruimte, dan geldt de bezoekregeling ook voor hen. Het is voor deze mensen vanaf 25 mei ook mogelijk om één vaste bezoeker in de nabijheid te ontvangen en overig bezoek op 1,5m afstand. Per afdeling van Zorggroep Apeldoorn en omstreken zal samen met bewoners en vertegenwoordigers kijken naar wat wel en niet kan.
 18. Geldt voor locaties waar geriatrische revalidatiezorg en/of eerste-lijn verblijf zorg wordt geboden ook de bezoekregeling?
  • Ja. De bezoekregeling geldt voor alle plekken waar mensen geclusterd zorg ontvangen en er gebruik wordt gemaakt van gemeenschappelijke ruimtes.
 19. Wat wordt bedoeld met een uitzondering voor mensen die stervende zijn?
  • Bij mensen die in de stervensfase zijn, kunnen meerdere familieleden/naasten afscheid komen nemen als er een aparte ruimte is, afgeschermd van de rest van het pand, bij voorkeur met eigen ingang. Dit volgens het advies van Actiz en het behandeladvies van Verenso.
  • Betreft het een COVID-19 besmette bewoner, dan wordt het behandeladvies van Verenso gevolgd.
  • Betreft het een niet-COVID-19 besmette bewoner dan heeft Zorggroep Apeldoorn en omstreken hierover afspraken gemaakt.
  • Zie ook de Q&A van Actiz en  informatie Verenso over bezoek in stervensfase en na overlijden.
 20. Kunnen mensen die zijn overleden nog opgebaard worden in locatie van Zorggroep Apeldoorn en omstreken?
  • In deze moeilijke periode is het van groot belang heel zorgvuldig te communiceren met naestaanden. Contact met de familie/nabestaanden is niet alleen schriftelijk, maar zal ook telefonisch of via beeldbellen geschieden. Er is een contactpersoon voor vragen van de familie/nabestaanden.
  • Zolang de maatregelen van kracht zijn is het advies om de overledene zo snel mogelijk over te dragen aan een mortuarium. Dit om de kans op verspreiding en besmetting te verkleinen.
 21. Wat doet Zorggroep Apeldoorn wanneer medewerkers klachten hebben?
  • We hanteren de landelijke richtlijn van het RIVM voor zorgprofessionals. Dit betekent:
  Bij contact met een bewezen Corona patiënt kan de medewerker pas weer aan het werk als deze een dag (24 uur) klachtenvrij is. Bij klachten van hoesten in combinatie met koorts (38 graden of meer) zal het advies zijn thuis te blijven.
 22. Wat doet Zorggroep Apeldoorn wanneer een medewerker contact heeft gehad met iemand met een coronabesmetting?
  • Wanneer een medewerker samenwoont met een patiënt met coronabesmetting in thuisisolatie, of je ergens anders direct contact heeft gehad met iemand met een coronabesmetting, mag de medewerkers gewoon werken zolang er geen klachten zijn. Wanneer je tóch koorts en/of luchtwegklachten ontwikkelt, neem contact op met je huisarts én meldt dit bij je leidinggevende.
 23. Mogen vrijwilligers weer naar ZGA komen?
  • Ja, op dit moment is Zorggroep Apeldoorn aan het kijken op welke wijze vrijwilligers weer binnen onze organisatie kunnen worden ingezet.

Mijn vraag staat er niet bij, wat moet ik doen?
• U kunt u vraag het beste stellen door een email te sturen naar coronavraag@zgapeldoorn.nl  of contact op te nemen met de afdeling en daar uw vraagstellen.

 

Laatste update: 4 juni 2020